Dollarphotoclub_74645247
 • Eş zamanlı Bilateral İmplantasyon vs. Unilateral İmplantasyon

Yetişkin – Bilateral/Unilateral Koklear İmplant Karşılaştırması:  Randomize Klinik Çalışma (Smulders YE / Hollanda-2016)

Yöntem: 18-70 yaşları arasında 19 unilateral – 19 bilateral koklear implant kullanıcısı postlingual işitme kayıplı yetişkine gürültüde konuşma testi (ikisi de karşıdan verildiğinde), sessiz ortamda CVC (consonant-vowel-consonant) test, uzaysal olarak ayrılmış farklı yönlerden verilerek gürültüde konuşmanın anlaşılabilirliği testi, lokalizasyon testi ve dinleme kalitesi anketi yapılmıştır.

Bulgular: 1 yıllık takip sonrasında, gürültü ve konuşma karşıdan verildiğinde yapılan gürültüde konuşma testinde ve CVC testte istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Gürültünün farklı yönlerden verildiği durumda ve sesin lokalizasyonunda bilateral implantlı kullanıcılar daha başarılıdır. Bu sonuçlar kişilerin kendi işitmelerini değerlendirdikleri raporlarla tutarlıdır.

Sonuç: Postlingual işitme kayıplı koklear implantlı kullanıcıların günlük dinleme koşullarında, eşzamanlı bilateral implantasyon unilateral implantasyona üstündür.

Resim10

.

Uzaysal olarak ayrılmış farklı yönlerden uyaran verilerek yapılan gürültüde konuşmanın anlaşılabilirliği testi ve lokalizasyon testi için oluşturulan set-up

.

.

.Yetişkin – Bilateral İmplantlı Olgularla Unilateral İmplantlı Olguların Karşılaştırılması (van Zon A / Hollanda-2016)

Yöntem: Randomize ayrılmış 38 postlingual işitme kayıplı hasta (unilateral/simultane bilateral) değerlendirilmiştir. (Önceki çalışmanın devamı*)

Bulgular: 2 yıllık takip sonrasında, gürültü ve konuşmanın karşıdan verildiği durumlarda iki grup arasında sonuçlar benzerdir. Gürültünün farklı yönlerden verildiği durumda ve sesin lokalize edilmesinde bilateral implantlı gruptaki bireyler daha iyi sonuçlar elde etmişlerdir. Sonuçlar kişisel işitme yeteneklerinin değerlendirildiği anketle uyumlu ancak yaşam kalitesinin değerlendirilmesi anketiyle uyumlu değildir. 1 yıllık ve 2 yıllık takip sonuçları arasında anlamlı farklılık yoktur.

 

Resim2

 

Sonuç: Bu çalışma bilateral implantasyonun önemli faydalar sağladığını kanıtlamış ve sonuçların 1. ve 2. yıllarda değişiklik göstermediğini ortaya koymuştur.

 

 

.

,

Yetişkin Hastalarda Eş zamanlı Bilateral Koklear İmplant Sonrası Squelch Etkisinin Gelişmesi (Kraaijenga VJ  / Hollanda-2016)

*Binaural squelch etkisi;  ses uyaranının iki kulaktan duyulması durumunda, bir kulaktan duyulmasına oranla işitsel sistemin daha etkili şekilde gürültüyü azaltma yeteneğine denir. İki kulağa farklı zaman ve şiddette gelen sesin beyin sapındaki işitsel nukleuslarda işlenerek konuşma ile gürültü ayrımının yapılabilmesi özelliğidir. Bu sayede normal işiten bireylerin sinyal/gürültü oranlarında 2-5 dB’e kadar bir iyileşme sağlanmaktadır.

Yöntem: 19 postlingual işitme kayıplı bilateral koklear implant kullanıcısında Squelch etkisi her yıl uzaysal olarak ayrılmış farklı ses kaynaklarıyla gürültüde konuşmanın anlaşılabilirliğinin belirlenmesiyle ölçülmüştür. Bilateral olgulardaki sonuçlar, gürültünün olduğu tarafta implant kapatılarak oluşturan unilateral olgulardaki sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

Bulgular: 13 olguda 1 yıl sonrasında squelch etkisinin geliştiği gözlenmiş ve bu sayı yıllık takiplerde artmıştır. Olguların daha iyi performans gösteren kulaklarında 2-3 yıl içinde bu etkinin geliştiği, 3 yıl sonunda ise iki kulakta da bu etkinin gelişebildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç: Beyin, eş zamanlı bilateral implantasyon sonrasında sesi gürültüden ayırmak için interaural farklılıkları kullanmayı öğrenir. Squelch etkisi, kortikal entegrasyonun gelişmesine ve beyindeki plastisiteye bağlı olarak zamanla artış gösterir.

Bilateral Simultane CI Olgularında 5 Yıllık Sonuçlar (De Seta D / Fransa-2016)

Yöntem: Postlingual işitme kayıplı 26 hastanın eş zamanlı bilateral koklear implantasyon öncesi ve sonrası 1-5. yıllar arasında konuşma performansları ve yön tayini becerileri değerlendirilmiştir. Konuşma algısı iki heceli kelimelerin sessiz ortamda ve gürültüde kullanılmasıyla ölçülmüştür. Konuşma önden, gürültü (cocktail party background noise) 5 hoparlörden verilmiştir (ön yarı-alanda -90/+90◦ arasında 45◦lik aralıklarla). Sesin lokalizasyonu üzerine yapılan ölçümler de aynı test koşullarında yapılmıştır.

Bulgular: İmplantasyondan 1 yıl sonra, performansı daha zayıf olan kulakta sessiz ortamda ve gürültüde konuşma algısı skorlarında gelişme olduğu saptanmıştır. Gürültüde horizontal düzlemde bilateral implantla sağlanan yön tayininin unilateral implantla sağlanandan daha iyi olduğu ve bu durumun 1 yıl sonrasında değişiklik göstermediği ortaya çıkmıştır. Performansı zayıf olan hastaların konuşma skorları zamanla artacağından implantların kullanımı ve dil-konuşma eğitimi implantasyonu takip eden 1 yıllık süreçte devam ettirilmelidir.

Sonuç: Eş zamanlı implante edilen yetişkin hastaların daha zayıf olan kulaklarında konuşma algısı skorları 1 ila 5 yıl arasında gelişme gösterirken lokalizasyon becerisi 1 yıl sonrasında değişmemiştir.

Prelingual İşitme Kayıplı Çocuklarda Bilateral İmplantasyonun Sözel Yetenekler Üzerine Faydası (Jacobs E / Hollanda-2016)

Yöntem: 18’i bilateral, 31’i unilateral olmak üzere 49 prelingual işitme kayıplı çocuk hastada (3,5-8 yaş) bilateral implantasyonun sözel zeka, gürültüde konuşma algısı ve işitsel kısa süreli hafıza üzerine etkileri ölçülmüştür.

Bulgular: Bilateral koklear implantlı çocuklarda sözel zeka skorları daha yüksektir. Gürültüde konuşma algısı, işitsel kısa süreli hafıza ve işitsel zeka arasında anlamlı ilişki saptanmıştır.

Sonuç: İşitsel kısa süreli hafıza kapasitesi aracılığıyla  gürültüde konuşma algısında bilateral koklear implantlı çocuklar unilateral implantlılardan  daha iyi performans sergilemişlerdir. Normal okullarda eğitim gören bilateral implantlı çocukların daha karmaşık sözel beceriler edinme becerisini geliştirebildikleri sonucuna ulaşılmıştır.

İşitsel Deneyim ve Deprivasyonun İşitsel Algı Üzerine Etkileri (Litovsky RY / ABD-2016)

Uzaysal işitme becerileri çevrede ses kaynaklarının yerinin belirlenmesi için ipuçları almak, ses ve gürültü gibi farklı uyaranların ayırımını yapmak gibi konularda kritiktir.

Alçak frekanslı sesler başın etkisi nedeniyle yakın kulağa, uzak kulaktan önce ulaşır. Bu durum iki kulak arasında zaman farkına yol açar. Oluşan bu farklılığa Kulaklar arası zaman farkı (Interaural Time Difference/ ITD) denir.

Yüksek frekanslı sesler ise uzak olan kulakla yakın olan kulak arasında şiddet farkına yol açar. Bu duruma Kulaklar Arası Şiddet Farkı (Interaural Level Difference/ ILD) adı verilir.

Başın gölge etkisi sebebiyle gürültülü ortamda gürültüye yakın kulaktaki gürültü şiddeti, gürültüye uzak kulağa göre daha fazladır. Bu durum uzak olan kulakta sinyal gürültü oranında artışına sebep olur. Gürültüde konuşmayı anlama ses ve gürültünün arasındaki açı açıldıkça artar. Bu avantaja uzaysal ayrılık etkisi denmektedir.

Resim4

 

 

*İşitsel olay-ilişkili potansiyeller kullanılarak yapılan çalışmalarda işitsel olayın davranışsal olarak ayırt edilmesi kolaylaştıkça cevap latanslarında kısalma bildirilmiştir. Uzaysal ayrılık etkisini işitsel kortikal potansiyellerle objektif olarak gösteren yandaki şekilde; gürültünün açısının değişmesi işitsel olayı ayırt etmeyi kolaylaştırmış, böylelikle daha kısa latanslar elde edilmiştir. (Atılgan,2016)

.

Normal işiten çocuklarda uzaysal işitme becerileri 4-5 yaşlarına kadar gelişme gösterir. Bu becerilerin edinilmesi konusunda son zamanlarda bilateral implantasyonun yaygınlaşmasıyla elde edilen verilere göre; bilateral implantlı bireylerin unilateral implantı bireylere kıyasla daha iyi performans sergilemelerine karşın yine de normal işiten akranlarından geride kalmaktadırlar.

Günümüz teknolojisinde işlemcilerle bilateral uzaysal ipuçlarını sunma imkanı kısıtlıdır. Bununla birlikte  erken müdahale bu çocukların akranlarına benzer gelişme göstermesinde önemli rol oynar. Ek olarak çocukların eş zamanlı ya da ardışık olarak implante edilmesi sonuçların değişiklik göstermesine yol açar. Beynin yeniden örgütlenme yeteneği etkilenir.

İngiltere Ulusal Pediatri Projesi – Bilateral İmplantlı Çocuklarda Lokalizasyon ve İşitsel Algı Testleri Sonuçları (Cullington HE-2016)

Yöntem: Yaş ortalaması 2.1 olan 465 eş zamanlı, 536 ardışık olarak implante edilmiş toplam 1001 vakaya implantasyon öncesi ve sonrasında 1, 2 ve 3’er yıllık arayla lokalizasyon ve gürültüde konuşmayı anlama testleri yapılmıştır. Çalışmaya dahil edilme kriteri yoktur (Ek handikaplı, koklear anomalisi olan,  ana dilleri farklı olan, farklı yöntemlerle eğitim alan ve farklı cihazları kullanan çocuklar çalışmada yer almaktadır.)

Bulgular: Ardışık implante edilmiş olgular lokalizasyon, uzaysal ayrılık etkisi performansı ve gürültüde dinleme becerilerinde 2 yıllık bilateral dinleme süresi sonrasında gelişme göstermişlerdir. İki implant arasındaki süre daha kısa olduğunda gürültüde konuşmayı anlama becerilerinin daha çok gelişmesine rağmen iki implant arasındaki sürenin  uzunluğunun lokalizasyonun gelişmesi üzerine herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı saptanmıştır.  İki implant arasındaki  süre uzun olan vakalarda bile gürültüde konuşmayı anlama ve lokalizasyonun gelişmesi unilateral olgulardan daha iyi bulumuştur.

Sonuç: İmplant aralığının uzun olacağı düşünülen çocuklarda ikinci implanta sahip olunmasına engel olacak bir endikasyon saptanmamıştır.

Unilateral ve Bilateral Koklear İmplantlı Okul Çağındaki Çocuklarda Akademik Başarının Değerlendirilmesi (Sarant JZ / Avustralya-2015)

Yöntem: 34’ü bilateral, 10’u unilateral olmak üzere yaş ortalaması 8 olan toplam 44 çocuğun matematik, sözel dil, yazı dili, okuma becerileri değerlendirilmiştir.

Bulgular: Tüm akademik alanlarda implantlı çocukların başarısı normal işiten çocuklardan beklenen başarı oranının altında kalmıştır. Performansın en yüksek olduğu alan yazı dili, en zayıf olduğu alan ise matematik olmuştur. Bilateral implantlı çocukların çocukların sözel dil, matematik ve yazılı dil skorları unilateral implantlı çocuklara göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. İkinci implantın erken yaşlarda yapılmış olmasının gelişimi arttırdığı öngörülmüştür. Yüksek seviyedeki ebeveyn katılımı ve çocukların okumaya daha uzun süreler ayırmasının akademik başarı üzerine etkisi olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Erken dönemde bilateral implante edilmiş çocuklarda en iyi sonuçlara ulaşılmıştır.

Bilateral Koklear İmplantlı Çocuklarda Bilateral Fayda (Asp F / İsveç-2015)

Yöntem: 5.1-11.9 yaş aralığındaki bilateral koklear implant deneyimi ortalama 3.3 yıl olan 78 çocuk ve 4.8-9.0 yaş aralığındaki normal işitmeye sahip 30 çocuk çalışmaya dahil edilmiştir. Gürültüde ve sessiz ortamda konuşmayı anlama (bilateral ve unilateral), horizontal düzlemde ses lokalizasyonu 2 yıllık periyotta 3 kez ölçüldü.

Bulgular: Bilateral ve unilateral implantlı çocukların sessiz ortamda konuşmayı anlama testi sonuçları benzer çıkarken, gürültüde konuşmayı anlama ve ses lokalizasyonu bilateral implantlı olgularda daha iyi bulunmuştur. İmplantlı çocukların performansları normal işitenlere kıyasla daha düşüktür. Erken dönem bilateral implantasyonun lokalizasyonu kolaylaştırdığı saptanmıştır.

Sonuç: Bilateral implantlı olgularda gürültüde konuşmayı anlama ve ses lokalizasyonu zamanla var olmaya devam etmektedir ancak ortalama 3 yıllık deneyim sonrasında bu becerilere bağlı gelişmeler bulunamamıştır.

Unilateral ve Bilateral Koklear İmplantlı Çocukların Konuşma Dili Sonuçlarının Karşılaştırılması (Sarant J / Avustralya-2014)

Yöntem: 5-8 yaşları arasında 67’si bilateral, 24’ü unilateral olmak üzere toplam 91 çocuk hastada Peabody Picture Vocabulary Test, Preschool Language Scales ve Clinical Evaluation of Language Fundamentals testleriyle alıcı dil ve dil gelişimi değerlendirilmiştir.

Bulgular: Clinical Evaluation of Language Fundamentals testinde bilateral implantlı çocuklar daha yüksek skorlar ve daha iyi kelime çıktıları elde etmişlerdir. Preschool Language Scales testinde unilateral ve bilateral implantlı çocukların sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bilateral implantlı çocukların dil-konuşma gelişiminin daha hızlı olduğu saptanmıştır bu da ikinci implantın aktivasyon zamanının önemini vurgulamaktadır. Kelime dağarcığı bilateral implantlı çocuklarda daha geniştir. İlk ve ikinci implantasyonun aktivasyon yaşı önemli olmakla birlikte 8 yaşındaki çocuklarda bilateral koklear implant kullanımı dil çıktılarında istatistiksel olarak anlamlı fark yaratmıştır.

Sonuç: Bilateral koklear implantlı çocukların unilateral implantlı çocuklara kıyasla daha iyi dil becerileri sergiledikleri kanısına varılmıştır. Bu sonucun elde edilmesinde ikinci implantın yaşı önemli rol oynamaktadır.

 

 • Ardışık Bilateral İmplantasyon vs. Unilateral İmplantasyon

50 Yaş Üzeri Bilateral İmplantlı Hastalarda Konuşmayı Anlama Çıktıları (Boisvert I / Avustralya-2016)

Yöntem: İkinci implantını 50 yaşından sonra edinmiş 67 hastada bilateral koklear implantın unilateral koklear implanta kıyasla konuşmayı anlama üzerine olan faydasını incelemek ve başarıyı etkileyen faktörü tanımlamak amaçlanmıştır.

Bulgular: Bilateral implantı olgularda konuşmayı anlama skorları her iki kulakta yapılan unilateral ölçümlere kıyasla daha iyi bulunmuştur. İlk implante edilen kulakta elde edilen skorlar ikinci implantla yapılan testlerin sonuçları için önemli bir tahmin ettirici göstergedir.

Sonuç: Yaşlı yetişkinler, ardışık implantasyondan konuşmayı anlama üzerine yarar elde edebilirler.

20 Yıllık Bilateral İmplantasyon Tecrübesinde Hasta Sonuçlarının Analizi (Radeloff A / Almanya-2016)

Yöntem: 1995-2014 yılları arasında bilateral implantasyon yapılmış 103 yetişkin hastanın sessiz ortamda (Freiburger monosyllables, Hochmair-Schulz-Moser (HSM) sentence test, 70dB) ve gürültüde (HSM test, SNR 10dB) konuşma algısı ölçülmüştür.

Bulgular: Hastaların neredeyse yarısında ikinci implant tarafı birinciye kıyasla daha iyi konuşma algısı skorları sergilemiştir(?). Bilateral implantlı test sonuçları sessiz ortamda tek heceli sözcüklerle %54-63 arasında, cümlelerle %86-96 arasında elde edilirken; gürültüde %47-65 arasında kalmıştır. Postlingual işitme kayıplı hastalarla yapılan bu kohort çalışmada ikinci implantla elde edilen konuşma algısı skorlarının iki kulağın implantasyon zamanları arasında geçen süreden bağımsız olduğu kanısına varılmıştır.

Sonuç: Bilateral implantasyon ileri-çok ileri derece işitme kayıplı hastalarda kabul gören bir tedavi yöntemidir.

Ardışık Olarak İmplante Edilmiş Çocuk Hastalarda İkinci İmplant Sonuçları ve Uzun Süreli Kullanım (Myhrum M / Norveç-2016)

Yöntem: 1988-2008 yılları arasında ilk, 2003-2009 yılları arasında ikinci implantını edinmiş 160 çocuk hasta çalışmaya dahil edilmiştir. 110 bireyden oluşan Grup A’da implantasyon öncesi dil kazanımı yoktur (prelingual hastalar). 50 kişiden oluşan Grup B ise dil kazanımı olan prelingual, perilingual ve postlingual hastaları içermektedir. 29 hastada bilateral faydayı anlayabilmek için gürültüde konuşmayı anlama testleri yapılmıştır (gürültü önden ve her iki yönden verilerek). Unilateral en iyi CI sonuçlarının alındığı durumdaki SRT skoru gürültüde bilateral dinlemedekinden çıkarılarak bilateral avantaj hesaplanmıştır.

Bulgular: İlk implantın performansı ikinciden Grup A’da %28, Grup B’de ise %20 daha iyi bulunmuştur. İkinci implantın kullanılmasıyla artan konuşma algısı Grup A’da %3, Grup B’de %7 olarak hesaplanmıştır.Grup A ve iki implant arasındaki sürede işitme cihazı kullanmayan Grup B olgularında iki implant arasındaki sürenin uzun olması ikinci implantta ölçülen konuşma algısının daha zayıf olmasına neden olmuştur.

Bulgular: En az 5 yıl sonrasında Grup A olgularının %25’inin, Grup B olgularının ise %10’unun cihazını kullanmadığı saptanmıştır. Bunun nedeninin Grup A’da iki implant arasındaki sürenin uzun oluşu düşünülmüştür. İkinci cihazını kullanmayan olguların iki kulaklarının konuşma algısı sonuçları arasında büyük farklılıklar vardır. Gürültüde konuşmayı anlamada bilateral avantaj gürültünün en iyi koklear implant tarafına yakın olduğu durumda elde edilmiştir. Ek olarak ikinci implant başın gölge etkisini sunmuştur.

*Normal koşullarda başımızın bir tarafından gelen sesin şiddeti başın gölge etkisi nedeni ile diğer kulağa yüksek frekanslarda 20 dB, düşük frekanslarda ise 3-6 dB ‘lik bir azalma ile ulaşmaktadır.

Sonuç: Ardışık implante edilen prelingual işitme kayıplı hastalarda iki implant arasındaki sürenin ikinci implanttan alınan konuşma algısı sonuçlarını zayıflatmış ve sonraki süreçte ikinci implantın kullanılmama riskini arttırmıştır.

Bilateral Koklear İmplantın Çalışma Performansı, Yaşam Kalitesi ve İşitme Kalitesi Üzerine Etkisi (Härkönen K / Finlandiya-2015)

Yöntem: İkinci kulağı implante edilen 15 yetişkin unilateral koklear implantlı hasta çalışmaya dahil edilmiştir (prospektif). Tüm anketler ameliyat sonrası, aktivasyondan 6 ay sonra ve aktivasyondan 12 saat sonra uygulanmıştır.

Bulgular: Bilateral implantın hastaların çalışma performansını arttırdığı, işe bağlı stresi ve yorgunluğu azalttığı saptanmıştır. Çalışanlar arasındaki iletişimin güçlendiği ve çalışma koşullarında daha aktif hale geldiği sonucuna varılmıştır. Yaşam kalitesinin, işitme kalitesinin, yön tayininin ve gürültüde konuşma algısının olumlu yönde etkilendiği bulgusuna ulaşılmıştır. İkinci implantın yaşam kalitesi üzerine etkisi ilk implantın etkisi kadar anlamlı bulundu.

Sonuç: Ardışık bilateral implantasyon iş performansını ve yaşam kalitesini arttırır.

Eş Zamanlı ve Ardışık Olarak İmplante Edilen Çocuklarda Klinik Sonuçlarının ve Dil-Konuşma Terapisi Sonuçlarının Değerlendirilmesi (López-Torrijo M / İspanya-2015)

Derleme makalesinde; eş zamanlı bilateral implantın ardışık implantasyona ve unilateral implantasyona kıyasla daha avantajlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

İkinci İmplant Öncesi ve Sonrası Günlük Dinleme Performansının Değerlendirilmesi: Konuşma, Uzaysal İşitme ve İşitme Kalitesi Skalası (Galvin KL / Avustralya-2015)

*Uzaysal işitme; çevremizde yer alan ses kaynağının yönünü/ yerini tespit etme, ses kaynağını tanıma, odaklanma ve ayırt etme yeteneklerinin bütünüdür.

Yöntem: Ardışık olarak implante edilmiş 4-15 yaşları arasında 20 çocuk hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Çocukların ebeveynleri ameliyat öncesi ve ameliyattan 24 ay sonra skalayı tamamlamışlardır.

 1. Hipotez: Çocukları bilateral implantlı oldukları durumda ailelerinin verdiği performans notu unilateral implantlı hallerine kıyasla daha yüksektir.
 2. Hipotez: Bilateral implant gürültüde konuşma algısında, uzaysal işitmede ve işitme kalitesinde sesin ayırt edilmesi ve dinleme eforuna odaklanılarak daha yüksek sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır.

Preoperatif olarak elde edilen unilateral (ya da bimodal-4 hastada) skorlar bilateral skorlarla karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Konuşma bölümünde 12 hastada, uzaysal işitme bölümünde 13 hastada,  işitme kalitesi bölümünde 9 hastada bilateral implantasyon anlamlı bir şekilde daha yüksek skorlar elde eldilmesini sağlamıştır. Sonuçlar her iki kulaktaki implantasyon arasındaki süreyle ve bilateral implantasyon yaşıyla ilişkili bulunmamıştır. Bilateral durumda konuşma algısı grup konuşmalarında ve gürültüde daha yüksek bulunmuştur. İşitme kalitesi algısı sesi ayırt etme ile ilişkili bulunurken dinleme eforuyla ilişkili bulunmamıştır.

Sonuç: Ardışık bilateral koklear implantlı çocuklar ikinci implantın edinilmesiyle SSQ (Speech, Spatial, and Qualities of Hearing Scale) skalasında anlamlı ilerlemeler sergilemişlerdir.

Yetişkin Hastalarda Unilateral ve Bilateral Performansın Karşılaştırılması (Reeder RM / ABD-2015)

Yöntem: Ardışık olarak implante edilmiş 21 yetişkin hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Gürültüde ve sessiz ortamda konuşmayı anlamayı, lokalizasyonu ve fayda farkındalığını ölçen testler ikinci implantasyonun öncesinde ve sonrasındaki 12 aylık süreçte uygulanmıştır.

Bulgular: İkinci implant performansı bilateral implantlı dönemin ilk altı ayında ilk implant performansıyla benzer bulunmuştur. Bütün katılımcılar konuşmayı anlama, lokalizasyon ve iletişimde bilateral faydayı rapor etmişlerdir. İkinci kulağında deprivasyon süresi 20 yıldan kısa olan kullanıcılar, 30 yıldan uzun olanlara göre daha erken gelişme gösterip daha başarılı sonuçlar elde etmişlerdir.

Sonuç: Deprivasyon süresine rağmen ardışık olarak implante edilmiş bütün yetişkinler bilateral implantasyondan fayda görmüşlerdir.

 

Resim5Resim6(*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001)

Çocuk Hastalarda Bilateral Koklear İmplantasyon Sonrası Uzun Dönemde Uzaysal İşitme, Konuşmayı Anlama ve Alıcı Dil Sonuçları (Sparreboom M / Hollanda-2014)

Yöntem: Ardışık olarak implante edilmiş 24 bilateral ve 26 unilateral koklear implantlı çocuk hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmanın amacı ardışık bilateral implantasyonun uzun dönem (5-6 yıl) etkilerini incelemektir.

Bulgular: Zaman içinde uzaysal keskinlikte gelişmeler görülmüştür. Kulaklararası şiddet farklılıkları ipuçlarındaki gelişmeler, zaman farklılıklarındaki ipuçlarındaki gelişmelere kıyasla daha belirgindir. Bilateral implantlı çocuk hastalarda gürültüde ve sessiz ortamda konuşmayı anlama ve alıcı dil becerilerinde daha yüksek sonuçlar elde edilmiştir. Bulgular; normal okulların işitme engelliler için olan okullara kıyasla konuşmayı anlama ve alıcı dil becerilerinde daha olumlu etkiler yarattığını ortaya çıkarmıştır. Unilateral sağırlık dönemine rağmen bilateral implante edilmiş çocuklar normal okullarda yaşlarına uygun dil skorları sergileyebilmişlerdir.

Sonuç: Ardışık bilateral implantasyon 5-6 yıllık süreçte etkili bulunmuştur.

 

 • Lokalizasyon

Normal işiten, İşitme Kayıplı Bireylerde ve Koklear İmplant Kullanıcılarında Ses Kaynağının Lokalizasyonu (Dorman MF  / ABD-2016)

Yöntem: Çalışmaya; normal işitmeye sahip 57 genç ve 12 yaşlı birey, 17 işitme cihazlı, 8 bimodal CI kullanıcısı, 32 bilateral koklear implantlı, 8 hibrit cihaz kullanıcısı, 13 unilateral CI kullanıcısı, 3 bilateral hibrit cihaz kullanıcısı birey dahil edilmiştir. Amaç, hastaların ses kaynağını %95 doğrulukla bulup bulamadıklarını belirlemektir. Sessiz ortamda 180 derecelik açıda yerleştirilmiş 13 hoparlörle yön tayini ölçülmüştür.

Bulgular: 16 bilateral işitme cihazlı katılımcının yalnızca 9’u %95 doğrulukla sesi lokalize edebilmiştir. 64 CI kullanıcısının yalnızca 1’i normal aralıkta kalabilmiştir. Bimodal CI kullanıcıları ve unilateral CI kullanıcıları benzer sonuçlar elde ederken bilateral CI ve hibrit cihaz kullanıcılarının sonuçları arasındaki farklılıklar belirgin değildir. CI kullanıcıları 20-30 derecelik sapmalarla sesi lokalize edebilmişlerdir.

Sonuç: Modern koklear implantlar normal işiten insanlarda iki kulaktan alınan ipuçlarıyla sağlanan ses kaynağı lokalizasyon becerisini sunamamaktadır.

 

 • Binaural İpuçları ve Uzaysal Ayrılık Etkisi

Pediatrik Bilateral İmplant Kullanıcılarında Binaural İpuçlarının Kullanımı (Sheffield SW / ABD-2015)

Yöntem: Çalışmaya en az  25 aylık bilateral implant deneyimi olan 6.3-14.1 yaşları arasında 14 çocuk hasta dahil edilmiştir. Çalışmanın amacı; AzBio cümleleri, açık uçlu cümleler ve daha gerçekçi arka plan gürültüsü (Ör. çoklu konuşmacı kullanılarak prelingual işitme kayıplı bilateral implant kullanıcılarını değerlendirmektir. Sumasyon, başın gölge etkisi, squelch etkisi ve uzaysal ayrılık etkisi tahminleri hesaplanmıştır.

*Binaural sumasyon etkisi; Ortamdaki sesin iki kulak ile işitildiğinde tek taraflı işitmeye göre daha şiddetli olarak algılanmasıdır.

*Test koşulları:

Konuşmacı ve gürültü önde (S0N0),

Konuşmacı önde, gürültü 1. implant tarafında (S0N1stCI),

Konuşmacı önde, gürültü 2. implant tarafında (S0N2ndCI),

Konuşmacı önde, gürültü 45° eş aralıklarla 8 hoparlörden verildi.

Resim8

 

 

B

Bulgular: Literatürde diğer çalışmalarla tutarlı olarak sumasyon etkisi ve squelch etkisi minimal düzeyde, başın gölge etkisi ve uzaysal ayrılık etkisi ise tipik olarak gözlemlenmiştir. Aynı deneysel düzenekte binaural işitme ipuçları açısından konjenital işitme kayıplı çocuklar ve postlingual işitme kayıplı yetişkinler arasında belirgin bir farklılık bulunamamıştır.

 

 • Bilateral vs. Bimodal

Yüksek Performanslı Hastalarda Bimodal İşitme, Bilateral Koklear İmplantasyon ve Bilateral Hibrit Cihazların Karşılaştırılması (Gifford RH / ABD-2015)

Yöntem: İlk implantından oldukça yüksek verim alınmasına rağmen diğer kulakları da ardışık olarak implante edilen 8 yetişkin hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Unilateral işitme cihazı, unilateral koklear implant, bimodal ve bilateral koklear implant ile konuşmanın anlaşılabilirliği ölçülmüştür. Ek olarak 3 hasta bilateral hibrit cihazla test edilmiştir.

Bulgular: Bilateral implantlı olgular karmaşık  dinleme koşullarında önemli gelişme göstermişlerdir. Bilateral hibrit cihazlı olgular kulaklararası zaman farkı ipucunu kullanabildiği için ek olarak anlamlı ölçüde fayda sağlamışlardır.

Sonuç: Unilateral koklear  hastalar bimodal işitmeyle yüksek performans elde etmelerine rağmen gürültülü ortamlarda bilateral implantasyon konuşmanın anlaşılabilirliğini arttırmaktadır.

Bilateral İmplantasyonda ve Bimodal Cihaz Kullanımında Konuşma Algısı Çıktılarının Karşılaştırılması (Blamey PJ / Avustralya-2015)

Yöntem: 2003 yılından beri 15 uluslararası merkezde 1572’si unilateral CI,  589’u bimodal cihaz, 86’sı bilateral CI kullanan 2247 hastadan retrospektif veriler toplanmıştır.  Sessiz ortamda ve gürültüde  konuşmanın anlaşılabilirliği , merkezler arasındaki farkları kaldırmak için yüzdelik dilime dönüştürülmüştür. Bu üç gruptan elde edilen veriler işitme kaybı süresi, yaş, etiyoloji ve deprivasyon süresi göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir.

Resim9

.

.

Bulgular: Gürültüde ve sessiz ortamda konuşmanın anlaşılabilirliği skorları bilateral CI implantlı ve  bimodal grupta unilateral implantlı gruptan daha yüksektir. Bilateral implant grubu (sessiz ortamda %11+, gürültüde %16+) ise bimodal cihaz grubuna (sessiz ortamda %6+, gürültüde %9+) kıyasla daha iyi gelişme göstermiştir.

.

.

.

Sonuç: İkinci bir CI, ameliyat öncesi çok düşük performansa sahip kişiler için bimodal işitmeden nispeten daha iyi bir postoperatif konuşma sonucu sağlayabilir. Bimodal gruptaki hastaların preoperatif ölçümlerinde bilateral işitme cihazıyla %60’tan yüksek konuşma skoru elde eden bireyler çalışmada bilateral implant grubundaki hastalar kadar iyi performans sergilemişlerdir.

Referanslar:

 • Atılgan, Atılım. “Kablosuz Bağlantı Özelliğine Sahip Bilateral İşitme Cihazı Kullanan İşitme Kayıplı Bireylerde ve Normal İşitenlerde Uzaysal Ayrılık Etkisinin İşitsel Uyarılmış Kortikal Potansiyellerle İncelenmesi” Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, 2016.
 • Comparison of Bilateral and Unilateral Cochlear Implantation in Adults: A Randomized Clinical Trial. Smulders YE(1), van Zon A(1), Stegeman I(1), Rinia AB(2), Van Zanten GA(1), Stokroos RJ(3), Hendrice N(3), Free RH(4), Maat B(4), Frijns JH(5), Briaire JJ(5), Mylanus EA(6), Huinck WJ(6), Smit AL(1), Topsakal V(1), Tange RA(1), Grolman W(1).  JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2016 Jan 21.
 • Stable benefits of bilateral over unilateral cochlear implantation after two years: A randomized controlled trial. van Zon A(1,)(2), Smulders YE(1,)(2), Stegeman I(1,)(2), Ramakers GG(1,)(2), Kraaijenga VJ(1,)(2), Koenraads SP(1,)(2), Zanten GA(1,)(2), Rinia AB(1), Stokroos RJ(5), Free RH(6,)(7), Frijns JH(8,)(9), Huinck WJ(10,)(11), Mylanus EA(10,)(11), Tange RA(1,)(2), Smit AL(1,)(2), Thomeer HG(1,)(2), Topsakal V(1,)(2), Grolman W(1,)(2).  Laryngoscope. 2016 Sep 26. doi: 10.1002/lary.26239.
 • Development of a Squelch Effect in Adult Patients After Simultaneous Bilateral Cochlear Implantation. Kraaijenga VJ(1), van Zon A, Smulders YE, Ramakers GG, Van Zanten GA, Stokroos RJ, Huinck WJ, Frijns JH, Free RH, Grolman W.  Otol Neurotol. 2016 Oct;37(9):1300-6.
 • Five-Year Hearing Outcomes in Bilateral Simultaneously Cochlear-Implanted Adult Patients. De Seta D(1), Nguyen Y, Vanier A, Ferrary E, Bebear JP, Godey B, Robier A, Mondain M, Deguine O, Sterkers O, Mosnier I.   Audiol Neurootol. 2016 Sep 22;21(4):261-267.
 • Benefits of simultaneous bilateral cochlear implantation on verbal reasoning skills in prelingually deaf children. Jacobs E(1), Langereis MC(1), Frijns JH(2), Free RH(3), Goedegebure A(4), Smits C(5), Stokroos RJ(6), Ariens-Meijer SA(1), Mylanus EA(1), Vermeulen AM(1).  Res Dev Disabil. 2016 Nov;58:104-13.
 • Bilateral cochlear implants in children: Effects of auditory experience and deprivation on auditory perception. Litovsky RY1, Gordon K2.   Hear Res. 2016 Jan 30. pii: S0378-5955(15)30200-8.
 • United Kingdom national paediatric bilateral project: Demographics and results of localization and speech perception testing. Cullington HE(1), Bele D(1), Brinton JC(1), Cooper S(2), Daft M(3), Harding J(4), Hatton N(5), Humphries J(6), Lutman ME(7), Maddocks J(8), Maggs J(9), Millward K(10), O’Donoghue G(3), Patel S(11), Rajput K(12), Salmon V(13), Sear T(14), Speers A(15), Wheeler A(14), Wilson K(2).   Cochlear Implants Int. 2016 Dec 23:1-21. doi: 10.1080/14670100.2016.1265055.
 • Academic outcomes for school-aged children with severe-profound hearing loss and early unilateral and bilateral cochlear implants. Sarant JZ, Harris DC, Bennet LA.   J Speech Lang Hear Res. 2015 Feb 11.
 • A longitudinal study of the bilateral benefit in children with bilateral cochlear implants. Asp F(1), Mäki-Torkko E, Karltorp E, Harder H, Hergils L, Eskilsson G, Stenfelt S.   Int J Audiol. 2015 Feb;54(2):77-88..
 • Bilateral Versus Unilateral Cochlear Implants in Children: A Study of Spoken Language Outcomes. Sarant J, Harris D, Bennet L, Bant S.   Ear Hear. 2014 Jul-Aug;35(4):396-409. PMC4072444
 • Speech recognition outcomes following bilateral cochlear implantation in adults aged over 50 years old. Boisvert I(1,)(2,)(3), McMahon CM(1,)(2), Dowell RC(2,)(4,)(5).   Int J Audiol. 2016 Apr 6:1-6. 
 • [20 Years of Bilateral Cochlear Implantation – an Analysis of the Implanted Patients]. Radeloff A(1), Neckel M(1), Shehata-Dieler W(1), Rak K(1), Schraven SP(1), Großmann W(1), Hagen R(1).   Laryngorhinootologie. 2016 Dec 15. 
 • Sequential Bilateral Cochlear Implantation in Children: Outcome of the Second Implant and Long-Term Use. Myhrum M(1), Strøm-Roum H, Heldahl MG, Rødvik AK, Eksveen B, Landsvik B, Rasmussen K, Tvete OE.   Ear Hear. 2016 Nov 8. 
 • Sequential bilateral cochlear implantation improves working performance, quality of life, and quality of hearing. Härkönen K(1), Kivekäs I, Rautiainen M, Kotti V, Sivonen V, Vasama JP.   Acta Otolaryngol. 2015 Feb 13:1-7. 
 • Clinical and logopaedic results of simultaneous and sequential bilateral implants in children with severe and/or profound bilateral sensorineural hearing loss: A literature review. López-Torrijo M(1), Mengual-Andrés S(2), Estellés-Ferrer R(2).   Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2015 Jun;79(6):786-792.
 • Everyday Listening Performance of Children Before and After Receiving a Second Cochlear Implant: Results Using the Parent Version of the Speech, Spatial, and Qualities of Hearing Scale. Galvin KL(1), Mok M.   Ear Hear. 2015 Sep 24.
 • A longitudinal study in adults with sequential bilateral cochlear implants: Time course for individual ear and bilateral performance. Reeder RM, Firszt JB, Holden LK, Strube MJ.   J Speech Lang Hear Res. 2014 Feb 17.
 • Long-term outcomes on spatial hearing, speech recognition and receptive vocabulary after sequential bilateral cochlear implantation in children. Sparreboom M(1), Langereis MC(2), Snik AF(3), Mylanus EA(4). Res Dev Disabil. 2014 Nov 5;36C:328-337.
 • Sound Source Localization by Normal-Hearing Listeners, Hearing-Impaired Listeners and Cochlear Implant Listeners. Dorman MF(1), Loiselle LH, Cook SJ, Yost WA, Gifford RH.   Audiol Neurootol. 2016 Apr 15;21(3):127-131
 • Availability of binaural cues for pediatric bilateral cochlear implant recipients. Sheffield SW(1), Haynes DS(2), Wanna GB(2), Labadie RF(2), Gifford RH(1,)(2).  J Am Acad Audiol. 2015 Mar;26(3):289-98
 • A Within-Subject Comparison of Bimodal Hearing, Bilateral Cochlear Implantation, and Bilateral Cochlear Implantation With Bilateral Hearing Preservation: High-Performing Patients. Gifford RH(1), Driscoll CL, Davis TJ, Fiebig P, Micco A, Dorman MF.   Otol Neurotol. 2015 Jul 10.
 • A Retrospective Multicenter Study Comparing Speech Perception Outcomes for Bilateral Implantation and Bimodal Rehabilitation. Blamey PJ(1), Maat B, Başkent D, Mawman D, Burke E, Dillier N, Beynon A, Kleine-Punte A, Govaerts PJ, Skarzynski PH, Huber AM, Sterkers-Artières F, Van de Heyning P, O’Leary S, Fraysse B, Green K, Sterkers O, Venail F, Skarzynski H, Vincent C, Truy E, Dowell R, Bergeron F, Lazard DS.   Ear Hear. 2015 Feb 18.